WIELKOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji 30+

Program wspierania osób powyżej 30 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy.

     Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

Więcej o Centrum Rozwoju

O PROJEKCIE

Wartość projektu: 2 034 180,95 zł.

Projekt WIELKOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji 30+ – to program wspierania do osób powyżej 30 lat pozostających bez pracy realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Priorytet 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 256 osób (149 K, 107 M) bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach i w wieku powyżej 50 lat, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. Wielkopolskiego, dając im szansę na zmianę sytuacji zawodowej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 256 osób (149 K, 107 M) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zawodowej na wielkopolskim rynku pracy, poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych i/lub kompetencji niezbędnych do pracy jako przedstawiciel handlowy, logistyk/spedytor, operator maszyn CNC, oraz w zawodach zgodnych z predyspozycjami uczestników, zgodnych z zapotrzebowaniem na wielkopolskim rynku pracy, jak również opracowanie IPD, oraz pośrednictwa pracy i organizacja staży (dla części Uczestników Projektu) w konsekwencji natomiast podjęcie zatrudnienia.  

Grupę docelową stanowią:

 • kobiety i mężczyźni
 • osoby po 30 roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby bierne zawodowo
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niskimi kwalifikacjami
 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie
 • osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

W ramach projektu oferujemy:

1.

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Zadaniem tym zostanie objęte 256 osoby. Dla każdego uczestnika przewidziane jest 3 godziny zegarowe wsparcia z doradcą zawodowym. Celem IPD jest rozpoznanie sytuacji społeczno - zawodowej uczestnika projektu i identyfikacja jego potrzeb poprzez dostarczenie wiedzy o jego szansach na rynku pracy. IPD to między innymi diagnoza umiejętności, potrzeb i problemów zawodowych w tym potrzeb szkoleniowych, predyspozycji osobowościowych
oraz ustalenie ścieżki udziału w projekcie.  

2.

POŚREDNICTWO PRACY W ZAKRESIE WYBORU ZAWODU ZGODNEGO Z KWALIFIKACJAMI WSPIERANEJ OSOBY

Pośrednictwem pracy objęci zostaną wszyscy uczestnicy projektu, tj. 256 osoby. Dla każdego uczestnika przewidziane jest 3 godziny zegarowych wsparcia z pośrednikiem pracy. Celem pośrednictwa pracy jest pozyskanie ofert pracy, najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy oraz skojarzenie uczestnika projektu z odpowiednim pracodawcą.   

3.

KURS OPERATOR MASZYN CNC

Kurs OPERATOR MASZYN CNC zostanie przeprowadzony dla 112 osób. Całkowity czas trwania kursu to 160 godzin lekcyjnych (20 dni), w tym 40 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. ogólną wiedzę o obróbce i skrawaniu, wykorzystywanych urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości, ćwiczenia związane między innymi z programowym przygotowaniem materiałów, doborem parametrów, ćwiczenia z samego wykonywania obróbek.
Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny, potwierdzający zdobycie kompetencji uczestnika projektu. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje certyfikat i uprawnienia do zawodu potwierdzające nabycie kompetencji.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • dofinansowanie przejazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną

4.

KURS PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

Kurs PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO zostanie przeprowadzony dla 48 osób. Całkowity czas trwania kursu to 120 godzin, rozdzielonych na trzy 40 godzinne moduły.
Moduł pierwszy- techniki sprzedaży. Uczestnik projektu nabędzie kompetencję w zakresie między innymi telemarketingu, strategii scenariuszy zamykania sprzedaży, psychologii sprzedaży. Moduł drugi – efektywne negocjacje. Uczestnik projektu nabędzie kompetencję w zakresie między innymi Negocjacji zespołowych i wielostronnych, negocjacji z klientem biznesowym, trudnym klientem. Trzeci moduł – pozyskiwanie i obsługa Klienta. Uczestnik projektu nabędzie kompetencję w zakresie między innymi budowanie marki, zarządzanie sprzedażą i reflacjami z klientem, obsługa aplikacji CRM. Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny, potwierdzający zdobycie kompetencji uczestnika projektu. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje certyfikat i uprawnienia do zawodu potwierdzające nabycie kompetencji.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • dofinansowanie przejazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną

5.

KURS LOGISTYK / SPEDYTOR

Kurs LOGISTYK/SPEDYTOR zostanie przeprowadzony dla 48 osób. Całkowity czas trwania kursu to 160 godzin lekcyjnych (20 dni). Zajęcia zostaną podzielone na część teoretyczna i praktyczną. Program zajęć będzie obejmował między innym podstawy logistyki, zarządzanie łańcuchem dostaw, transport, zarządzanie flotą transportową, spedycja, rynek usług logistycznych, zarządzanie zasobami, magazyn jako logistyczny, charakterystyka i rozwój centrów logistycznych.
Udział w kursie pozwoli uczestnikowi projektu na zdobycie wiedzy w zakresie organizacji transportu, zarządzania flotą, opracowania instrukcji wysyłek oraz materiałów informacyjnych dla Klientów.
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin zewnętrzny. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat VCC potwierdzający zdobyte kwalifikacji.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • dofinansowanie przejazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną

6.

KURSY NIEZDEFINIOWANE

Kursy niezdefiniowane zgodne z predyspozycjami uczestników zostanie przeprowadzony dla 48 osób. Całkowity czas trwania kursu to średnio 160 godzin lekcyjnych (20 dni). Kursy niezdefiniowane będą odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy, a ich kwalifikacje tematyczne będą odbywać się w ramach IPD, zgodnie z potrzebami i predyspozycjami uczestnika projektu i z uwzględnieniem atrakcyjności ich ukończenia w kontekście wielkopolskiego rynku pracy. 
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin zewnętrzny. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacji.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • dofinansowanie przejazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną

7.

STAŻE ZAWODOWE

Wsparcie w postaci stażu skierowane będzie do 34 osób. Celem staży będzie polepszenie umiejętności praktycznych przez Uczestników Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z tematyką szkolenia. Czas pracy Uczestnika Projektu – 8 godzin na dobę (40 godz./tydzień), w przypadku osób niepełnosprawnych 7 i 35 godzin, przez okres 3 miesięcy.  

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • dofinansowanie przejazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które:

 • zamieszkują teren województwa wielkopolskiego
 • są bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • bierne zawodowo tj. bez zatrudnienia lecz niezarejestrowane w Powiatowym/ Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne
 • osoby powyżej 30 roku życia 

Każdy uczestnik projektu może należeć do kilku grup ale minimum do 1 z wymienionych poniżej:

 • osoby po 50 roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niskimi kwalifikacjami    

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.  

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

      Biuro Projektu : 887 788 065 lub poprzez kontakt mailowy: wielkopolskiecentrum@crse.org.pl

AKTUALNOŚCI

Rozeznanie rynku nr 1/WCRKIK/SZKOS/2020 z dnia 24.07.2020

dotyczące kompleksowej realizacji kursu zawodowego nadającego kwalifikacje Opiekun osób starszych dla 10 Uczestników/czek w ramach zadania 6 projektu „WIELKOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji 30+” w ramach realizacji Zadania nr 6 projektu pn. „WIELKOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji 30+” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa - projekty konkursowe, umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu nr RPWP.06.02.00-30-026/17-00.

Rozeznanie rynku - plik do pobrania >>

Załącznik nr 1 - plik do pobrania >>

Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo  Pracy

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - 01.02.2020 - 15.02.2020 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - CNC

Harmonogram szkolenia - 27.01.2020 - 21.02.2020 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 21.01.2020 - 25.01.2020 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo  Pracy

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - 13.01.2020 - 21.01.2020 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo  Pracy

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - 07.12.2019 - 21.12.2019 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 

Harmonogram szkolenia - 30.11.2019 - 21.12.2019 - grupa 2 - plik do pobrania
Harmonogram szkolenia - 30.11.2019 - 21.12.2019 - grupa 1 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - CNC

Harmonogram szkolenia - 25.11.2019 - 20.12.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo  Pracy

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - 12.11.2019 - 19.11.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 04.11.2019 - 15.11.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo  Pracy

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - 28.10.2019 - 30.10.2019 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - Logistyk - Spedytor

Harmonogram szkolenia - 10.10.2019 - 05.11.2019 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - CNC

Harmonogram szkolenia - 10.09.2019 - 04.10.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo  Pracy

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - 07.09.2019 - 22.09.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 02.09.2019 - 30.09.2019 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - Logistyk - Spedytor

Harmonogram szkolenia - 19.08.2019 - 13.09.2019 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - CNC

Harmonogram szkolenia - 07.08.2019 - 30.08.2019 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - Logistyk - Spedytor

Harmonogram szkolenia - 05.08.2019 - 28.08.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo  Pracy

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - 01.08.2019 - 27.08.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 01.08.2019 - 18.08.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 19.07.2019 - 24.07.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo  Pracy

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - 12.07.2019 - 16.07.2019 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - Przedstawiciel handlowy

Harmonogram szkolenia - 18.06.2019 - 05.07.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 10.06.2019 - 17.06.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo  Pracy

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - 06.06.2019 - 13.06.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 06.05.2019 - 18.05.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo  Pracy

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - 02.05.2019 - 29.05.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Trener pracy

Harmonogram wsparcia - trener pracy - 02.05.2019 - 25.05.2019 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - Przedstawiciel handlowy

Harmonogram szkolenia - 13.05.2019 - 29.05.2019 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - Logistyk - Spedytor

Harmonogram szkolenia - 10.05.2019 -12.06.2019 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - CNC

Harmonogram szkolenia - 12.04.2019 -21.05.2019 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - Przedstawiciel handlowy

Harmonogram szkolenia - 08.04.2019 -29.04.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo - 04.04.2019 - 30.04.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 01.04.2019 - 29.04.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Trener pracy

Harmonogram wsparcia - trener pracy - 01.04.2019 - 29.04.2019 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - CNC

Harmonogram szkolenia - 20.03.2019 - 30.04.2019 - plik do pobrania

Harmonogram szkolenia - CNC

Harmonogram szkolenia - 20.03.2019 - 22.04.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Trener pracy

Harmonogram wsparcia - trener pracy - 16.03.2019 - 31.03.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo - 06.03.2019 - 30.03.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 01.03.2019 - 19.03.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 15.02.2019 - 24.02.2019 - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia IPD

Harmonogram wsparcia IPD - 15.02.2019 - 17.02.2019 - plik do pobrania

Rozeznanie rynku nr 1/WCRKK/S/2019

 dotyczące wynajmu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia Indywidualnego Planu Działania (obligatoryjnie) i Indywidualnego wsparcia doradczego dla maksymalnie 256 Uczestników Projektu w ramach realizacji Zadania nr 1 oraz na potrzeby prowadzenia Indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy (obligatoryjnie) dla maksymalnie 256 Uczestników Projektu w ramach realizacji Zadania nr 2 projektu pn. " Wielkopolskie Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji 30+" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa - projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie RPWP.06.02.00-30-0026/17.

Rozeznanie rynku - plik do pobrania >>

Załącznik nr 1 - plik do pobrania >>

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin projektu >>

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy >>

O CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO - EkONOMICZNEGO

Szkolimy i doradzamy od 2000 roku!

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedna z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych.

Efekty naszej pracy:

 • przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób,
 • zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów szkoleniowych UE,
 • pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe UE dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN,
 • pozyskanie dotacji inwestycyjnych UE dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.

Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom. 

Kontakt

Biuro Projektu:
ul. Zwierzyniecka 18, 61-814 Poznań

Pokój 105
Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Kontakt
tel. kom. : 887 788 065
email: wielkopolskiecentrum@crse.org.pl